درمان کننده زگیل تناسلی

34,000تومان

مواد موثره:

گلیکوپروتئین طبیعی

گوگرد

عصاره آبی الکلی حب البان